Jezik
Obrazovanje po mjeri djeteta u TK - BiH na putu ka EUIzvještaji


OBUHVAT DJECE PREDŠKOLSKIM ODGOJEM U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU NA PODRUČJU  TUZLANSKOG KANTONA U ŠKOLSKOJ 2013/2014.GODINI

Predškolski odgoj i obrazovanje se na području TK institucionalno odvija u 12 predškolskih ustanova od toga 9 javnih i 3 privatne predškolske ustanove. Broj odgajatelja u predškolskim ustanovama varira od 95 do 100 odgajatelja u zavisnosti od broja upisane djece u predškolskim ustanovama.

Obuhvat djece predškolskim odgojem (djece od 6 mjeseci do 6 godina starosti) na području Tuzlanskog kantona je oko 8% što je podatak koji nam daje obavezu da još više radimo na promovisanju i razvoju svijesti o potrebi i značaju predškolskog odgoja za razvoj mlade ličnosti. Obuhvat djece predškolskim odgojem je obično koncentrisan u urbanim gradskim sredinama dok je u ruralnim sredinama toliko mali da je zanemariv. Kako bi se svoj djeci sa područja Tuzlanskog kantona u godini pred polazak u školu obezbijedile bar približne prilike za kvalitetan rast i razvoj te na taj način smanjile razlike u spremnosti djece za polazak u školu, Zakonom je predviđeno da u školskoj 2014./15.godini obuhvat djece u godini pred polazak u školu na području TK  bude potpun.  Značajna podrška ovim nastojanjima ogleda se u provođenju najznačajnijeg projekta u ovoj oblasti koji zajedno vode Pedagoški zavod TK Tuzla i MONKS TK u saradnji sa partnerskom organizacijom SAVE THE CHILDREN.

 Projekat „Obrazovanje po mjeri djeteta u TK- BiH na putu ka EU“ ima za cilj pružanje podrške lokalnim zajednicama – općinama u nastojanjima da se osiguraju realne predpostavke za uključivanje i potpuni obuhvat djece predškolskim odgojem u godini pred polazak u školu. Kako je pedagoške 2014./15.godine i Zakonska obaveza obuhvata djece predškolskim odgojem u godini pred polazak u školu to je ovaj projekat još više dobio na svom značaju.  Partnerska organizacija Save the Children je 2013. godine kao podrška ranom rastu i razvoju djece predškolske dobi koja nisu obuhvaćena predškolskim odgojem i obrazovanjem, opremila 47 lokacija i to 41 lokaciju u centralnim i područnim osnovnim školama koje se ne nalaze u blizini predškolske ustanove i 4 učionice u predškolskim ustanovama TK koje su u tom momentu bile najoskudnije opremljene (Banovići, Lukavac, Srebrenik i Gradačac), te dva centra za rani rast i razvoj u općinama koje nemaju predškolsku ustanovu, u  Sapni i Kalesiji.

Save the Children je u 2013.godini za opremanje učionica namještajem i didaktičkim materijalima uložio 255.000,00 KM, dok je u 2014. opremio 16 učionica od čega 13 u osnovnim i područnim školama TK i 3 učionice u predškolkim ustanovama TK što iznosi 110.000,00 KM na ukupno 54 lokacije u Osnovnim i područnim školama TK, 7 učionica u predškolskim ustanovama i 4 centra za rani rast i razvoj u općinama koje nemaju predškolsku ustanovu u Sapni, Kalesiji, Čeliću i Teočaku.

Provođenjem navedenog projekta od maja 2013.godine došlo je naglog povećanja obuhvata djece predškolskim odgojem u godini pred polazak u školu koji je 2012. godine iznosio ispod 20% dok je 2013.godine obuhvat iznosio 55 %, a 2014.godine je obuhvat preko 85 % na području kantona.

Ovakav nagli porast obuhvata djece predškolskim odgojem za djecu u godini pred polazak u školu desio se zahvaljujući kvalitetnom provođenju projekta “Obrazovanje po mjeri djeteta u TK - BiH na putu ka EU“.

Pod pokroviteljstvom Save the Children od mjeseca maja do oktobra 2013. godine u Pedagoškom zavodu TK Tuzla, obuku je prošlo 92 odgajatelja i profesora razredne nastave, a u 2014. godini od mjeseca aprila do juna u Pedagoškom zavodu obuku je prošlo još 68 odgajatelja i profesora razredne nastave. Tokom navedene obuke učesnici su pored obuke za rad sa djecom predškolske dobi prošli obuku iz oblasti rada sa roditeljima djece predškolske dobi kako bi na terenu promovirali značaj predškolskog odgoja za rani rast i razvoj djece.   

Kao rezultat navedenih aktivnosti, kod građana je došlo do značajnog povećanja nivoa svijesti o značaju predškolskog odgoja za rani rast i razvoj čime je izvršen pritisak na lokalne vlasti za obezbijedenje sredstava za provođenje Programa u godini pred polazak u školu. Pritisak na lokalne vlasti je zabilježen u svim općinama Tuzlanskog kantona, tako da se kao posljedica tih pritisaka program odvijao i na lokacijama koje nisu opremljene u okviru projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta u TK“

 

Broj djece koja su pohađala neki od programa u godini pred polazak u školu je 3681, što od ukupno 4345 djece koja su se upisala u prvi razred školske 2014/15.godine iznosi 84,72% što je u odnosu na prošlu godinu povećanje obuhvata skoro 30%. Cijenimo da su se obuhvatom 84,72% djece predškolskim odgojem u godini pred polazak u školu u pedagoškoj 2013./14. godini stvorile realne pretpostavke za potpuni ili približno potpuni obuhvat djece predškolskim odgojem u godini pred polazak u Osnovnu školu u narednoj pedagoškoj 2014./15.godini.

 
 
Realizirani projekti u školama na području tuzlanskog kantona
 

 


 
Tuzlanski kanton
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
Telefon: +387 35 320 220
Fax: +387 35 320 221
Adresa: Bosne Srebrne 119, 75000 Tuzla
pztz@pztz.ba
obrazovanjepomjeri@pztz.ba
www.obrazovanjepomjeri.pztz.ba